Thursday, 28 March 2013

Variasi teks dari envelope di Coreldraw

Untuk memulai  membuat effek tek, klik text tool  pada toolbox,  arahkan  pointer ke lembar kerja, lalu di klik sambil drag hingga membentuk frame.

Aktifkan Effects dari menu layar, pilih Envelope dari menupulldown, maka akan muncul tipe objek, klik Add Preset, pilih salah satu objek gambar yang anda sukai, klik Apply



 
Untuk memasukkan tulisan klik text tool dari toolbox,  arahkan  text tool ke dalam objek, pilih  jenis font  size  agar seimbang dengan gambar. Untuk pengeditan tek sama seperti di  mikrosoft word. Buat 
hurufnya semetris dengan ukuran gambar. 


Selamat mencoba!